Zajęcia dodatkowe:

logopedia

tańce

gimnastyka korekcyjna

piłka nożna

 

Żywienie w przedszkolu:

 

  • 4 posiłki 7 zł (I śniadanie+ II śniadanie+ obiad+ podwieczorek)
  • 3 posiłki 5 zł (I śniadanie+ II śniadanie+ obiad)
  • 2 posiłki 4,5 zł (obiad+ podwieczorek)
  • 1 posiłek 2 zł (podwieczorek)

 

Stawka żywieniowa (cena produktów żywnościowych)


Dzieci korzystają z posiłków przygotowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, Bar "MUSZELKA" Wojciech Krampa, zajmującego się prowadzeniem stołówki szkolnej, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanymi; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

Obowiązkowa i bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w wymiarze 5 godz./dziennie, od godz. 8.00 do godz 13.00 oraz grupa popołudniowa od godz. 12.00 do 17.00. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie dziecka ze świadczeń wykraczających poza 5-cio godzinną podstawę programowa (Uchwała Nr XXXIII/320/2018 roku Rady Gminy Przodkowo z dnia 19 lipca 2018 roku. Rodzic ponosi opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, z wykluczeniem 5- cio godzinnej podstawy programowej. Opłatę za Radę Rodziców (160 zł/rok), z której finansowane są:

  • imprezy okolicznościowe 
  • uroczystości przedszkolne
  • wycieczki. 

Rozkład dnia

W Przedszkolu Samorządowym w Przodkowie obowiązuje następujący rozkład dnia:

6.30 - 8.25
Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,  stymulująco- kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym;  gry dydaktyczne, prace porządkowe  Zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne,  zabawy ruchowe, ze śpiewem, integracyjne, ćwiczenia poranne.

 

 

8.25 - 9.00
Śniadanie, zabiegi higieniczne, czystości samoobsługowe;  doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania.

 

 

9.00- 11.40
Zabawy edukacyjno - wychowawcze organizowane przez nauczycielki w oparciu o podstawę programowa  Samorzutna aktywność ruchowa dzieci, konstrukcyjna, plastyczna,  muzyczna, badawcza, doświadczalna, wynikająca z inicjatywy wychowanków.  Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu,  imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe. 

 

 

10.30
II śniadanie

 

 

11.40 - 12.45
Obiad, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe;  ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

 

 

12.45 - 14.30
Odpoczynek poobiedni, relaksacja, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,  zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy na placu zabaw.  Samorzutna działalność dzieci wynikająca z ich potrzeb i zainteresowań, zajęcia dodatkowe.

 

 

13.00 - 14.30
Zabawy edukacyjno - wychowawcze organizowane przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową (dla grupy popołudniowej).

 

 

14.30 - 15.00
Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe;  pomoc w nakrywaniu do posiłku.

 

 

15.00 - 17:30
Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno- techniczne, tematyczne, gry dydaktyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym; pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe.  Rozchodzenie się dzieci.